Thiên Thần Hai Mặt [Ch.17-1: Quá Khứ]

Vừa về đến nhà, Cẩm Tú đã thấy ngôi nhà của mình … http://p.ost.im/p/eqTS7R