Ambrơ [Phần Một – III – 2]

Đánh máy: Topazy Chính lúc đó tiếng cánh cửa mở từ p … http://p.ost.im/p/ebbLkn

Advertisements