Ambrơ [Phần Một – IV – 3]

Chàng buông cô ra, hai tay buông thõng, nhìn cô trừng trừng … http://p.ost.im/p/eg9CJn

Advertisements