Ambrơ [Phần Một – V – 1]

V Sau khi Brơt Cactơn ra đi được một ngày, Ambrơ chuyển đ … http://p.ost.im/p/epAsfY