Khế ước hào môn [Chương 5 : Một trận lôi đình]

“Không! Nó là con của anh, anh sao có thể nhẫn tâm vứt … http://p.ost.im/p/epNBQC