Đừng khóc nữa [Chương 12:Phát hiện….]

-Cậu muốn biết gì? Bà Phấn nhả một hơi thuốc rất đi … http://p.ost.im/p/esPnKC