Tình yêu nồng cháy [Ch.10-1]

“Này!” “Người đi đằng trước!” “Lăng Mạc Thần! … http://p.ost.im/p/esMkmU