Ambrơ [Phần Hai – VII – 3]

Nhà giam được coi như một nơi để giam giữ chứ không p … http://p.ost.im/p/esm2HG

Advertisements