Đừng khóc nữa [Chương 15: Quá khứ của hai người]

Thấy sao à? Như một hợp đồng hôn nhân? Chỉ khác là … http://p.ost.im/p/etfuT8

Advertisements