Đề cử VFIC STARS tháng 6/2012 (+Bầu chọn)

Dựa theo ý kiến trưng cầu từ nhiều thành viên đợt v … http://p.ost.im/p/etXLhW