Khí phi, chỉ sủng ngươi! [117: Như thế nào vĩnh biệt]

Edit: Cheung “Thiếu cốc chủ..” Người của Tuyệt Trầ … http://p.ost.im/p/enksGh

Advertisements