49 gặp 50 (Ch.1)

-Đệ tử ơi cứu sư phụ vs! -Sao thế? -Sư phụ đi ăn boss … http://p.ost.im/p/eWgq2V

Advertisements