49 gặp 50 (Ch.2)

Chim chóc lớn khôn tự bay được thì rời tổ. Đệ tử … http://p.ost.im/p/e7d8Nk

Advertisements