49 gặp 50 (Ch.5) – Hoàn Chính văn

Tôi không biết bơi nhưng cứ thích lao ra ngoài vùng nước … http://p.ost.im/p/e7GjNq

Advertisements